Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15459 chỉ định một chuỗi duy nhất của nhân vật cho sự nhận dạng của nhóm các sản phẩm, gói sản phẩm, vận chuyển đơn vị, mục. Các nhân vật chuỗi được thiết kế để được đại diện trong một tuyến tính thanh mã biểu tượng và biểu tượng hai chiều hoặc khác AIDC phương tiện truyền thông gắn liền với những thực thể để đáp ứng nhu cầu quản lý và/hay pháp lý (ví dụ thủ tục hải quan). Đến địa chỉ này, cần các loại khác nhau của nhận dạng được ghi nhận trong các phần khác nhau của tiêu chuẩn IEC 15459, mà cho phép khác yêu cầu được gặp người duy nhất định liên quan đến trong bối cảnh của việc cụ thể bộ phận của tiêu chuẩn IEC 15459.
Các duy nhất định cho nhóm hay sản phẩm gói sản phẩm, vận chuyển đơn vị, mục cho phép nhóm theo ví dụ như loại đặc điểm, trật tự, sản xuất, chất vị trí, di chuyển. để được xác định duy nhất. Nó có thể sử dụng với các cá nhân duy nhất định được xác định trong các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 15459. Mã hóa các duy nhất định trong một vận chuyển dữ liệu cho phép thông tin về các mục xử lý được xác định rõ ràng.
Danh tính cho nhóm là dành cho “nhìn lên” mục đích, và không thể được sử dụng trực tiếp như là một thực thể nhận dạng trong các nghĩa chặt chẽ của những định nghĩa là, ví dụ như, trong tiêu chuẩn IEC 15459-1 tiêu chuẩn IEC 15459-4, và tiêu chuẩn IEC 15459-5.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI