Thông Tin Chung
Phạm vi

Các CDIF gia đình của tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế chủ yếu để được sử dụng như một mô tả của một cơ chế để chuyển giao thông tin giữa mô hình dụng cụ. Nó tạo điều kiện cho một thành công chuyển khi những tác giả của nhập khẩu, xuất khẩu công cụ không có gì chung ngoại trừ một thỏa thuận để phù hợp với CDIF. Ngôn ngữ đó là định nghĩa cho sự chuyển dạng cũng có khả năng ứng dụng là một ngôn ngữ chung cho khẩu từ kho. Các CDIF ngữ nghĩa metamodel xác định cho trường HỢP cũng có khả năng ứng dụng là cơ sở của chuẩn định nghĩa cho sử dụng trong kho.
Các tiêu Chuẩn Quốc tế mà hình thành hoàn chỉnh, gia đình của CDIF tiêu chuẩn đều được ghi lại trong tiêu chuẩn IEC 15474-1:năm 2002, công nghệ thông Tin — CDIF khung — Phần 1: Giới thiệu. Những tiêu chuẩn bìa tổng khuôn khổ, việc chuyển giao dạng và CDIF ngữ nghĩa metamodel.
Sơ đồ trong Hình 1 mô tả các tiêu Chuẩn Quốc tế mà bao gồm các CDIF gia đình của các tiêu chuẩn. Bóng mờ hộp mô tả này tiêu Chuẩn Quốc tế và vị trí của nó trong CDIF gia đình của các tiêu chuẩn.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định Nước/sự Kiện Thể khu Vực của CDIF ngữ nghĩa metamodel. Chủ đề này khu vực chứa siêu-đối tượng rằng mô tả các tổ chức của bang chuyển tiếp sơ đồ và nước chuyển bàn, và cũng siêu-mối quan hệ và siêu thuộc tính đó là cần thiết cho có sẵn nước chuyển.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI