Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định cơ thể chất và quang học đặc tính của một 120 mm, chỉ đọc đĩa quang cho phép trao đổi của đĩa. Nó chỉ định chất lượng của các ghi nhận tín hiệu, các dạng của các dữ liệu và các phương pháp ghi âm, do đó, cho phép trao đổi thông tin bằng phương tiện của đĩa. Đĩa này được xác định là DVD – Chỉ Đọc Đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định
− bốn liên quan, nhưng các Loại khác nhau của đĩa này (xem điều 7),
− các điều kiện cho sự phù hợp,
− môi trường trong đó đĩa được vận hành và lưu trữ,
− các cơ và thể chất đặc điểm của đĩa, để cung cấp cơ trao đổi giữa dữ liệu hệ thống xử lý
− các dạng của những thông tin trên đĩa, bao gồm vật lý bố trí của các bài hát và khu vực sửa chữa các lỗi mã, và lập phương,
− các đặc tính của những tín hiệu được ghi lại trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để tìm hiểu các dữ liệu từ các đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho trao đổi của đĩa giữa ổ đĩa. Cùng với một tiêu chuẩn đối với khối lượng và tập tin cấu trúc đó, nó cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI