Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này là một phần của tiêu chuẩn IEC 16500 là để xác định quy phạm giao thức và liên quan đến động hệ thống vi, bao gồm cả phiên và kết nối thao tác hình ảnh và tải, cho một tiêu chuẩn IEC 16500 hệ thống. Trọng tâm là về các quan hệ thống động các đơn vị (ví dụ như, phiên điều khiển gọi/điều khiển kết nối), các hành vi của những thực thể (ví dụ như, thông tin chảy, thực thể hành động, các thông số thông qua) và cho phép vật lý trí(s) của các đơn vị trong một DAVIC hệ thống (tức là, về thể chất trường hợp). Như vậy, đây là một phần của tiêu chuẩn IEC 16500 bổ sung tĩnh hệ thống tài liệu tham khảo người mẫu mô tả trong tiêu chuẩn IEC 16500-1, xác định quy phạm động hành vi cũng như xác định giao thức(s) yêu cầu để nhận ra rằng hành vi này.
Các giao thức mình là quy định chủ yếu qua các sử dụng “giao Thức Mạng kiến Trúc” sơ đồ mà trực quan minh họa, cho mỗi xác định vật lý trường hợp và kịch bản ứng dụng, các giao thức stacks đó là để được sử dụng. Chi tiết đặc điểm kỹ thuật của cá nhân giao thức công cụ mình (ví dụ như, các chi tiết, giao thông điệp được sử dụng để nhận ra DAVIC động chảy hành vi) được cung cấp trong tiêu chuẩn IEC 16500-5 (giữa và cao hơn lớp) và tiêu chuẩn IEC 16500-4 (lớp thấp hơn) các đặc điểm kỹ thuật này.
Kết quả này trong trường hợp kỹ thuật của tòa nhà khối từ DAVIC công cụ bộ tổ chức một cách mô tả một hệ thống mà thực hiện DAVIC chức năng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI