Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 16500 trên”, đường Nét: công Nghệ Miền” mô tả các hệ thống năng và DAVIC công cụ liên quan đến những đường Nét tiêu chuẩn TRUYỀN TR 165001. Một mục tiêu này là một phần của tiêu chuẩn IEC 16500 là để hướng dẫn người thực hiện để những bộ phận của tiêu chuẩn IEC 16500 đó có liên quan để thực hiện các hệ thống trong từng đường Viền, và để cho các mối quan hệ giữa các công cụ. Một mục tiêu các đặc điểm kỹ thuật này là để nhà nước mà cụ thể DAVIC công phải được thực hiện để nhận ra tương các thành phần hệ thống.
Như các cơ bản thương mại giữa phần hệ thống chi phí dịch vụ và thu có thể thay đổi đáng kể, ví dụ như, bởi địa lý trí và thời gian này thương mại-ra là coi được bên ngoài phạm vi của DAVIC và do đó là một chi tiết hơn “vi hồ sơ” của những công cụ cần thiết để thoả thuận giữa các bên tham gia với việc thực hiện một hệ thống. Một bảng điều khiển đó là hoàn toàn tương thích với ví dụ, tăng Cường phát Sóng dịch Vụ trong vòng một khu vực địa lý, có thể được thiết kế bởi thực hiện tất cả các xác định DAVIC công cụ của sự tăng Cường dịch Vụ phát Sóng ở khu vực đó.
Để hỗ trợ nêu vi-hồ sơ hoạt động DAVIC công cụ liên quan đến một đường Viền cụ thể có được cấu trúc theo cách sau. Một bộ sưu tập của DAVIC công cụ (sub/khoản của tiêu chuẩn IEC 16500) mà cùng nhận ra một hệ thống hoàn toàn năng (ví dụ như, đáng tin cậy truyền được đồng bộ phương tiện thông tin) đang hợp lại với nhau. Nhóm được xác định là “chức năng hệ thống”. Cho mỗi nhóm một tổng thể mô tả thông tin được đưa ra và một bảng danh sách chi tiết bao gồm DAVIC công cụ. Cho các công cụ phụ thuộc được chỉ định, nếu có. Các chức năng yêu cầu có nguồn gốc từ người Sử dụng và thị Trường Miền của một đường viền (thấy tiêu chuẩn IEC TR 16501) có đủ ánh xạ trên danh sách của hệ thống chức năng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI