Thông Tin Chung
Phạm vi

RMCP là một giao thức được sử dụng để nhận ra một chuyển năng vận chuyển dữ liệu chương trình. Khác nhau từ những thông thường IP năng, RMCP có thể thiết lập một chuyển hướng đường mà hướng giao thông chảy bằng cách sử dụng trung gian kết thúc-máy chủ. RMCP có thể được áp dụng cho hiện tại thuật toán tìm dựa trên Internet nơi IP năng chưa được triển khai hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ các khái niệm cơ bản cần để xác định RMCP cho chuyển hướng. Nó xác định liên quan thuật ngữ và đề nghị một khuôn khổ cho sự phát triển tương lai của RMCP. Khuôn khổ bao mạng cấu bao gồm cả mạng các đơn vị và các mối quan hệ giữa chúng dịch vụ kịch bản, hoạt động cơ bản, và các tin nhắn mã hóa quy tắc.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI