Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 cung cấp vật lý lớp va chạm amnagement hệ thống giao thức giá trị cho RFID hệ thống xác định mục điều hành tại 13,56 MHz phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 18000-1.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 cung định nghĩa cho hệ thống cho mỗi CHẾ độ xác định trong 6 Khoản dưới đây.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 xác định ba không can thiệp vào CHẾ độ.
— Các CHẾ độ đang không hoạt động.
— Các CHẾ độ trong khi không tương thích, được không can thiệp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI