Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 xác định máy diện cho tần số radio (RFID) thiết bị hoạt động như một hoạt động RF thẻ trong 433 MHz ban nhạc được sử dụng trong mục quản lý các ứng dụng. Nó cung cấp chung một kỹ thuật cho RFID thiết bị có thể được sử dụng cấp ủy ban kỹ thuật phát triển RFID ứng dụng các tiêu chuẩn. Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 là dành cho phép tương thích, và để khuyến khích khả năng tương tác của sản phẩm cho sự phát triển RFID trường quốc tế thị trường. Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 xác định về phía trước và trở về liên kết các thông số cho kỹ thuật thuộc tính, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều hành tần số điều hành kênh chính xác, chiếm kênh băng thông tối đa quyền lực lượng khí thải giả mạo, điều chế, chu kỳ, dữ liệu mã hóa, tốc độ bit, tốc độ bit chính xác chút truyền lệnh, và, khi thích hợp, điều hành các kênh tần số hop tỷ lệ, hop trình tự thủ tự, và chip tỷ lệ. Phần này của tiêu chuẩn IEC 18000 tiếp tục xác định thông tin liên lạc, giao thức được sử dụng trong không khí diện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI