Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 18047 xác định kiểm tra phương pháp để xác định phù hợp của tần số radio (RFID) thiết bị (loại và thẩm vấn) cho quản lý mục với những chi tiết kỹ thuật đưa ra trong tiêu chuẩn IEC 18000-6, nhưng không áp dụng cho các thử nghiệm của phù hợp với quy định hoặc tương tự như yêu cầu.
Kiểm tra phương pháp chỉ yêu cầu rằng các chức năng bắt buộc, và bất kỳ chức năng tùy chọn đó đang thực hiện, được xác minh. Điều này có thể, trong hoàn cảnh thích hợp, được bổ sung hơn nữa, ứng dụng cụ thể chức năng tiêu chí mà không có sẵn trong trường hợp chung.
Các thẩm vấn và thẻ phù hợp thông số trong phần này của tiêu chuẩn IEC 18047 là những điều sau đây:
• loại cụ thể phù hợp thông số bao gồm danh nghĩa giá trị và dung sai;
• thông số áp trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng hệ thống và khả năng tương tác.
Sau đây được không bao gồm trong phần này của tiêu chuẩn IEC 18047:
• thông số đó đã có trong quy định kiểm tra yêu cầu;
Trừ khi được kiểm tra trong phần này của tiêu chuẩn IEC TR 18047 đang được áp dụng riêng xe, thẻ và thẩm vấn tiêu chuẩn TRUYỀN 18000-6.
Khoản 5 mô tả tất cả cần sự phù hợp với bài kiểm tra cho tiêu chuẩn IEC 18000-6 Loại A.
Khoản 6 mô tả tất cả cần sự phù hợp với bài kiểm tra cho tiêu chuẩn IEC 18000-6 Loại B.
Khoản 7 mô tả tất cả cần sự phù hợp với bài kiểm tra cho tiêu chuẩn IEC 18000-6 Loại C.
Khoản 8 mô tả tất cả cần sự phù hợp với bài kiểm tra cho tiêu chuẩn IEC 18000-6 Loại D.
Khoản 10 mô tả tất cả cần sự phù hợp với bài kiểm tra cho tiêu chuẩn IEC 18000-6 khoản 11.5 Manchester chế độ K Loại C.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI