Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ dịch Vụ và báo Cáo sự Kiện cho Máy tính-được hỗ Trợ Viễn thông, Giai đoạn III (CSTA).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là tập trung vào việc cung cấp dụng dịch vụ giao diện cho một chức Năng Chuyển đổi tính Toán chức Năng và một Đặc biệt Tài Năng. Một CSTA diện ứng dụng bị tách khỏi các người dùng mạng diện và mạng mạng diện CSTA ứng dụng có thể phục vụ, quan sát hoặc thao tác. Bởi vì CSTA hoạt động với hiện tại viễn thông diện gián tiếp, nó hoạt động chung, vậy có sự khác biệt giữa các hiện diện được ẩn từ CSTA ứng dụng. Hỗ trợ của dùng để giao diện mạng nằm ngoài phạm vi của CSTA.
Mặc dù hầu hết các thiết bị đầu cuối (TE) rất thích hợp để sử dụng với CSTA sẽ có trường hợp của TE rằng sẽ không thích hợp trong một số trường hợp. Ví dụ như:
• FAX thiết bị đầu cuối và modem đó có thể điều chỉnh phương tiện để ngăn chặn tàu sân bay xung đột khi cả hai bên sẽ được thông báo qua CSTA trong suốt cuộc gọi lập;
• Chức năng thiết bị đầu cuối thực hiện viễn thông chức năng nằm ngoài sự kiểm soát của các chức Năng Chuyển đổi.
Dịch vụ xác định trong này tiêu Chuẩn Quốc tế cho phép tích hợp chức năng giữa một máy tính mạng và một viễn thông mạng. Nền tảng máy tính (tức là ứng Dụng chương Trình Diện – APIs) đó hỗ trợ như chức năng ứng dụng tổng hợp nằm ngoài phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.
Liên lạc giữa máy tính và chuyển đổi (tức là, viễn thông) mạng có thể đưa ra thông qua can thiệp mạng khác nhau, từ đơn giản điểm kết nối đến địa phương, hoặc khu vực rộng mạng viễn thông.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là một phần của một bộ của CSTA tiêu Chuẩn và Kỹ thuật báo Cáo rằng cung cấp một bản mô tả toàn diện của các kiến trúc và vấn đề thực tiễn tham gia trong việc áp dụng, thực hiện, và sử dụng CSTA-dựa khả năng thanh toán nợ các ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI