Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 19500 định nghĩa:
• Cú pháp và ngữ nghĩa của một phần mô hình (xem Khoản 6 ‘Phần Mô hình’), dựa trên ĐÔI QUẢ tương ứng siêu mẫu (xem điều 11,’Diện Kho Metamodel’).
• Một ngôn ngữ để mô tả cấu trúc và nước của thành hiện thực (xem Khoản 7 ‘OMG CIDL Cú pháp và Ngữ nghĩa’), và tương ứng với một siêu mẫu (xem Khoản 12’CƠ Metamodel’).
• Một lập trình mô hình cho việc xây dựng thành hiện thực (xem Khoản 8 ‘MUA khuôn Khổ thực Hiện’).
• Một môi trường chạy cho phần hiện thực (xem điều 9,’Container Trình’).
• Tương tác giữa các thành phần và Nhân Java Đậu (xem điều 10, ‘tích Hợp với Nhân tái sử dụng’).
• Siêu dữ liệu để mô tả phần dựa trên các ứng dụng, và diện cho triển khai của họ (xem điều 14, ‘triển Khai PSM cho MUA’).
• Một nhẹ tập hợp các phần mô hình, lập trình mô hình kích môi trường (xem Khoản 13, ‘Nhẹ MUA hồ Sơ’).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI