Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 21000 đề Kỹ thuật số Mục Xử lý (NHÚNG), ghi rõ các cú pháp và ngữ nghĩa của công cụ có thể được sử dụng để xử lý Mục Kỹ thuật số. Các công cụ cung cấp một quy chuẩn của công cụ mà xác định xử lý một Mục Kỹ thuật số trong một cách xác định trước.
Công nghệ này được xác định trong một quy phạm khoản và ba quy phạm phụ lục:
— Mục Kỹ Thuật Số Phương Pháp:
Mục kỹ thuật số Phương pháp (Khoản 5) ghi rõ các thiết lập của các công cụ cho phép Mục Kỹ thuật số Người, bao gồm trình tự của các hướng dẫn cho thêm được xác định trước chức năng cho một Mục Kỹ thuật số. Một chuỗi các hướng dẫn là một Kỹ thuật số Mục Phương pháp. Mục kỹ thuật số Phương pháp là tác giả với những Kỹ thuật số Mục Phương pháp, ngôn Ngữ (xem có 5,2) trong đó bao gồm ràng buộc với Kỹ thuật số Mục cơ Sở các Hoạt động (xem 5.4). Cho chức năng mở rộng, Mục Kỹ thuật số Hoạt động mở rộng (xem 5.6) cho phép như vậy xử lý được thực hiện một cách hiệu quả hơn trong một cấp độ cao hơn ngôn ngữ. Công cụ để kết hợp Kỹ thuật số Mục Phương pháp vào Mục Kỹ thuật số tờ Khai cũng có quy định (xem có 5,3).
— ECMAScript ràng buộc cho Kỹ Mục cơ Sở các Hoạt động:
Phụ lục Một xác định ECMAScript ràng buộc cho Kỹ Mục cơ Sở các Hoạt động mô tả trong 5,3.
Tập hợp cho Kỹ Mục cơ Sở các Hoạt động:
Phụ lục B ghi rõ các ngôn ràng buộc cho Kỹ Mục cơ Sở các Hoạt động mô tả trong 5.4.
— Gọi Java dựa DIXOs từ Mục Kỹ thuật số Phương pháp:
Phụ lục C xác định cơ chế để gọi Java dựa Mục Kỹ thuật số Hoạt động mở rộng. Mục kỹ thuật số mở rộng Hoạt động được mô tả trong 5,6.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI