Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23002 mô tả:
– có nghĩa là gì phù hợp của những gì được ghi rõ trong tiêu chuẩn IEC 23002-4,
– cấu trúc của các tài liệu tham khảo phần mềm liên quan đến những gì được ghi rõ trong tiêu chuẩn IEC 23002-4.
Hiện sau chuẩn/hồ sơ được bao gồm trong tiêu chuẩn IEC 23002-4 và trong phần này của tiêu chuẩn IEC 23002
như tài liệu tham khảo phần mềm:
– Tiêu chuẩn IEC 14496-2 hồ Sơ đơn Giản,
– Tiêu chuẩn IEC 14496-10 Hạn chế hồ Sơ Cơ bản,
– Tiêu chuẩn IEC 14496-10 Tiến bộ hồ Sơ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI