Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23005 chỉ định cú pháp và ngữ nghĩa của những công cụ cần thiết để cung cấp trong khả năng tương tác, thiết bị kiểm soát trong thực cũng như thế giới ảo. Trong Con số 1, phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 23005 với công cụ được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 23005 được thể hiện. Thích ứng với động cơ (RV đánh động cơ), được không nằm trong phạm vi của chuẩn mất sáu đầu vào [hiệu ứng cảm giác (SE) người sử dụng hiệu ứng cảm giác sở thích (USEP), thiết bị cảm ứng khả năng (GRANADA), khả năng cảm biến (ANH) cảm biến, thích nghi sở thích (SAP), và cảm nhận được thông tin (SI)] và ra cảm giác bị lệnh (SDCmd) và cảm nhận được thông tin (SI) để điều khiển những thiết bị trong thế giới thực, hay thế giới ảo đối tượng. Nó được áp dụng cho diện giữa thích ứng với động cơ và khả năng giới thiệu các thiết bị truyền động/cảm biến trong thế giới thực của người dùng cảm giác sở thích thông tin, đó đặc trưng cho các thiết bị và người sử dụng, và thích ứng biến sở thích thông tin, đó đặc trưng cho bộ cảm biến và người sử dụng, do đó, thông tin thích hợp để thiết bị điều khiển (thiết bị và bộ cảm biến) có thể được tạo ra. Nói cách khác, dùng cảm giác của sở thích cảm giác bị khả năng thích ứng biến sở thích, và khả năng cảm biến đang nằm trong phạm vi của phần này của
ISO/IEC 23005.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI