Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23006 chỉ định một bộ Tiểu dịch Vụ và giao cho phép phân phát các ứng dụng để trao đổi thông tin liên quan đến các mục nội dung và bộ phận của chúng bao gồm cả các Hoạt động cần thiết trên CHƯƠNG trình liên quan: nội Dung Hợp đồng, Bị Kiện, giấy Phép, dịch Vụ và Sử dụng. Các hoạt động này được xác định là những điều sau đây: Xác thực, cho Phép, Kiểm tra Với Tạo ra, Cung cấp, mô Tả, Xác định Cài đặt, tương Tác thương Lượng, Gói Bưu, Hiện tại, quá Trình yêu Cầu thu Hồi, Tìm kiếm, Cửa hàng, ngân hàng, rõ ràng và Xác minh. Tiểu dịch Vụ có thể được kết hợp được xác định rõ trong trình tự để xây dựng Tổng hợp các dịch Vụ của chúng được gọi là chung Đa dịch Vụ. Tiêu chuẩn IEC 23006 (tất cả các bộ phận) sẽ được gọi là CHƯƠNG trình M cho ngắn trong văn bản. Các phương Tiện dịch Vụ cung cấp bởi và tiêu thụ bởi phương Tiện thiết Bị trong một MSPT hệ sinh thái, một ví dụ về đó là Tiến IPTV thiết bị đầu Cuối.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI