Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23006 ghi rõ các công nghệ tạo điều kiện cho sự kết hợp của Tiểu dịch Vụ (Ít) để xây dựng Tổng hợp dịch Vụ (Mông). Nó rất đáng chú ý là nó không áp đặt việc sử dụng bất kỳ công nghệ, nhưng cung cấp một phương pháp mà xác định bước cơ bản cho các nghĩa của mới Đít và một số ví dụ đại diện để giúp trong sự hiểu biết của các phương pháp.
Nó cũng mô tả chế cho đăng ký Mông mới đẹp m không có mặt trong tiêu chuẩn IEC 23006-4. Các dịch vụ đăng ký có thể được sử dụng trong cùng một cách như những người tiêu chuẩn TRUYỀN 23006-4 để sử dụng thêm, ví dụ cho sự phát triển của Tổng hợp mới dịch Vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI