Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24713 chỉ định một sinh trắc học hồ sơ đó trao đổi dữ liệu định dạng, hệ thống yêu cầu, và các hoạt động của sinh trắc học thủ tục trên một Thuyền’ tài Liệu nhận Dạng (SID).
Lĩnh vực của áp dụng mới có thể mở rộng đến tình huống khác mà một tương thích sinh trắc học dựa trên tài liệu nhận dạng là cần thiết, nhưng chính tập trung vào việc sử dụng các sinh trắc học trên một Thuyền’ tài Liệu nhận Dạng (SID).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24713 ghi chú rằng BIỆN Ước Số 185 đã cung cấp bao quát sách hướng dẫn về sinh trắc học xác và xác của những người đi biển và nó dựa trên sự hướng dẫn đó. Xác định bất kỳ vấn đề của chính sách ra ngoài đó, hoặc trong mâu thuẫn với những người có trong BIỆN Ước Số 185 là một cách rõ ràng ra khỏi phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 24713.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI