Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 24727 là một bộ chương trình diện cho tương tác giữa vi mạch thẻ và các ứng dụng bên ngoài bao gồm chung dịch vụ cho nhiều ngành sử dụng.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24727 ghi rõ sự phù hợp với quy trình kiểm tra thiết kế để xác định nếu diện phát triển với tiêu chuẩn IEC 24727 loạt đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 24727. Bởi phù hợp với phần này của tiêu chuẩn IEC 24727, tương thích triển khai của tiêu chuẩn IEC 24727 có thể thực hiện được.
Kiểm tra thủ tục tiêu chuẩn IEC 24727-2 tiêu chuẩn IEC 24727-3 và tiêu chuẩn IEC 24727-4 được mô tả đầy đủ các chi tiết trong hỗ trợ của tiêu chuẩn IEC 24727 khả năng tương tác yêu cầu, nghĩa là các kết nối tiêu chuẩn IEC 24727 cơ chế bảo mật và khám phá cơ chế giữa các khách hàng áp dụng và các ứng dụng thẻ. Phần này của tiêu chuẩn IEC 24727 xác định gọi trên tiêu chuẩn IEC 24727-3 trong một chuỗi các lệnh. Nó cũng định nghĩa là xác nhận của toàn vẹn của dữ liệu truyền bởi một thực hiện kiểm tra, cũng như cú pháp của dữ liệu nhận được từ việc thực hiện dưới kiểm tra cho các nghề cảnh sát thủ tục tiêu chuẩn TRUYỀN 24727-3 và tiêu chuẩn IEC 24727-4.
Cho mỗi thủ tục thử nghiệm những điều kiện cần thiết để thực hiện nó được xác định, cùng với những điều kiện mà nó đã được thực thi và kết quả mong đợi. Cấu trúc, và thực thể được sử dụng cho các bài kiểm tra, cũng như một tập chung các kỳ trình tự được sử dụng cho các thủ tục này được xác định và tài liệu trong phần này của tiêu chuẩn IEC 24727.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI