Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 xác định diện(s) cung cấp các hoạt động trên thông minh tag dữ liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, đọc, viết, bộ lọc, nhóm, và sự kiện thuê bao và thông báo trong phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng (SSI).
Đặc biệt là giao diện(s) xác định bởi phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 cung cấp tính năng sau đây:
— hỗ trợ đầy đủ cho các lệnh và trả lời cho giao thức máy hỗ trợ bởi phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 tại một trừu tượng mức độ phù hợp với Quản lý dữ Liệu vị trí của các SSI kiến trúc tiêu chuẩn TRUYỀN 24791-1;
— một định nghĩa trừu tượng của lệnh và hoạt động đó có thể được áp dụng cho mạng khác ràng buộc và mã hóa cơ chế;
— hỗ trợ cho các mã hóa cơ chế tiêu chuẩn TRUYỀN 15962;
— khối lượng giảm dạng hoặc sửa đổi cấu trúc phân tích dữ liệu, và dữ liệu truy cập thích hợp cho Quản lý dữ Liệu vị trí của các SSI kiến trúc tiêu chuẩn TRUYỀN 24791-1;
— báo cáo của dữ liệu để ứng dụng hỗ trợ hay dữ liệu quản lý ở dạng điều khiển bởi những khách hàng, hoặc ở trong hay ngoài nước SSI.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 là cấu tạo của mặt EPCglobal ứng Dụng sự Kiện Cấp tiêu Chuẩn, toàn bộ, với để mở rộng hơn nữa hỗ trợ hoạt động với tiêu chuẩn IEC 15962 và không khí giao thức được xác định theo tiêu chuẩn IEC 18000.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI