Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24800, còn được gọi là “JPSearch Vấn Dạng (JPQF)”, cung cấp một chuẩn diện cho ảnh, tìm kiếm và thu hồi hệ thống trong ba khía cạnh: đầu Vào Vấn Dạng Ra Quả định Dạng, và Vấn Quản lý. Các đầu Vào Vấn Dạng cung cấp cho người dùng/hệ với một bộ chính xác nhập thông số vào diễn tả của họ chí tìm kiếm ở ngoài một bộ ưa thích thông số đầu ra để mô tả sự trở lại bộ kết quả. Kết Quả đầu Ra Dạng cung cấp cho người dùng/hệ với một tập hợp các thông số đầu ra để mô tả sự tổng hợp lại kết quả bộ cho người thuyết trình hay máy tiêu thụ. Các truy Vấn Quản lý cung cấp một phương tiện để lựa chọn dịch vụ (ví dụ, bạn CẦN 7 cơ sở dữ liệu) hay tổng hợp dịch vụ (ví dụ như, nhà cung cấp dịch vụ điều hành một dịch vụ khác nhau) dựa trên dịch vụ tài sản (ví dụ như, hỗ trợ vấn dạng). Mục đích là để xác định một ngôn ngữ đó cung cấp các ngành công nghiệp với một tiêu chuẩn dạng phải chấp nhận và trả lời dùng hệ thống đặc điểm kỹ thuật cho ảnh tìm kiếm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI