Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24800 mô tả tài liệu tham khảo phần mềm cho các quy phạm các điều khoản cũng như ích phần mềm chứng minh việc sử dụng kịch bản của tiêu chuẩn IEC 24800-2 để tiêu chuẩn IEC 24800-5. Các thông tin được áp dụng cho việc xác định tham khảo mô-đun phần mềm có cho tiêu chuẩn IEC 24800-2 để tiêu chuẩn IEC 24800-5 và sự hiểu biết chức năng của họ và sử dụng. Một phần mềm module cung cấp trong phần này của tiêu chuẩn IEC 24800 có thể được sử dụng như với phần mềm hay như là một phần của lớn hơn phần mềm tùy thuộc vào module.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI