Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung yêu cầu kiến nghị và hướng dẫn cho sản phẩm chất lượng đánh giá đặc biệt cho phát triển, thu mua và đánh giá độc lập. Nó không phải là giới hạn cho bất kỳ ứng dụng cụ thể khu vực và có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng của bất kỳ loại sản phẩm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một mô tả quy trình để đánh giá sản phẩm chất lượng và kỳ yêu cầu cụ thể cho các ứng dụng của quá trình đánh giá từ quan điểm của các nhà phát triển, thu mua và đánh giá độc lập. Các đánh giá trình này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau và tiếp cận. Quá trình này có thể được sử dụng cho các đánh giá của các chất lượng của trước được phát triển phần mềm mại-ra-kệ phần mềm hay tùy phần mềm và có thể được sử dụng trong hoặc sau quá trình phát triển.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là dành cho những người có trách nhiệm sản phẩm chất lượng đánh giá và là thích hợp cho phát triển, thu mua và đánh giá độc lập của các sản phẩm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không được thiết kế để đánh giá của những khía cạnh khác của các sản phẩm (yêu cầu chức năng, quá trình yêu cầu, yêu cầu kinh doanh, etc.).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI