Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 27040:2015 cung cấp chi tiết kỹ thuật hướng dẫn làm thế nào tổ chức có thể xác định một mức độ phù hợp của giảm thiểu nguy cơ bằng cách sử dụng một cũng được chứng minh và cách tiếp cận phù hợp để lập kế hoạch, thiết kế, tài liệu, và thực hiện các dữ liệu lưu trữ an ninh. Lưu trữ an ninh được áp dụng cho việc bảo vệ (an ninh) của thông tin mà nó được lưu trữ và đến sự an toàn của các thông tin được chuyển qua các thông tin liên lạc liên quan lưu trữ. Lưu trữ an ninh bao gồm sự an toàn của các thiết bị truyền thông và các quản lý an ninh của các hoạt động liên quan đến các thiết bị truyền thông và, sự an toàn của các ứng dụng dịch vụ và bảo mật liên quan đến người dùng cuối cùng trong cuộc đời của các thiết bị truyền thông và sau khi kết thúc sử dụng.

Lưu trữ bảo là có liên quan đến bất cứ ai tham gia vào sở hữu, điều hành, hay sử dụng dữ liệu thiết bị lưu trữ phương tiện truyền thông, và mạng lưới. Này, bao gồm các quản lý cấp cao, thu mua của lưu trữ sản phẩm và dịch vụ, và các kỹ thuật quản lý hoặc người ngoài nhà quản lý, những người có trách nhiệm cụ thể cho bảo mật thông tin hay lưu trữ an ninh, lưu trữ các hoạt động, hay người đang chịu trách nhiệm cho một tổ chức tổng thể của chương trình an ninh và bảo mật phát triển. Nó cũng có liên quan đến bất cứ ai tham gia trong quy hoạch, thiết kế và thực hiện các kiến trúc khía cạnh của lưu trữ mạng lưới an ninh.

Tiêu chuẩn IEC 27040:2015 cung cấp một tổng quan của lưu trữ an ninh khái niệm và liên quan định nghĩa. Nó bao gồm hướng dẫn về các mối đe dọa, thiết kế, và kiểm soát khía cạnh liên kết với điển hình lưu trữ kịch bản và công nghệ lưu trữ các khu vực. Ngoài ra, nó cung cấp tài liệu tham khảo các tiêu Chuẩn Quốc tế và dịch báo cáo rằng địa chỉ hiện tại, và thực hành các kỹ thuật có thể được áp dụng để lưu trữ an ninh.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI