Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 27042:2015 cung cấp hướng dẫn về các phân tích và giải thích kỹ thuật số bằng chứng trong một cách nào giải quyết các vấn đề liên tục lệ, lặp lại và lặp lại. Nó đóng gói thực hành tốt nhất cho lựa chọn, thiết kế và thực hiện quá trình phân tích và ghi đầy đủ thông tin để cho phép như vậy quá trình để phải chịu độc lập giám sát, khi cần thiết. Nó cung cấp hướng dẫn về các cơ chế thích hợp để thể hiện thành thạo và thẩm quyền của đội điều tra.

Phân tích và giải thích kỹ thuật số bằng chứng có thể là một quy trình phức tạp. Trong một số trường hợp đó có thể có một vài phương pháp đó có thể được áp dụng và thành viên của đội điều tra sẽ phải biện minh cho lựa chọn của họ về một quá trình đặc biệt và làm thế nào nó tương đương với một quá trình được sử dụng bởi các nhà điều tra. Trong hoàn cảnh khác, điều tra viên có thể có để đưa ra những phương pháp mới để kiểm tra kỹ thuật số bằng chứng mà chưa từng được xem xét và nên có thể thấy rằng những phương pháp sản xuất là “phù hợp với mục đích”.

Ứng dụng của một phương pháp đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến giải thích kỹ thuật số bằng chứng xử lý bằng phương pháp đó. Có kỹ thuật số bằng chứng có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn các phương pháp để phân tích kỹ thuật số bằng chứng mà đã được mua lại.

Tiêu chuẩn IEC 27042:2015 cung cấp một khuôn khổ chung, cho các phân tích và interpretational các yếu tố của hệ thống thông tin sự cố an ninh xử lý, mà có thể được sử dụng để trợ giúp trong việc thực hiện các phương pháp mới và cung cấp một tối thiểu tiêu chuẩn chung cho kỹ thuật số bằng chứng sản xuất từ các hoạt động như vậy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI