Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 ghi rõ các khái niệm, kiểm tra các loại và phù hợp các phương pháp thử nghiệm để kiểm tra dữ liệu sinh trắc học trao đổi các hồ sơ, theo quy định ở tiêu chuẩn IEC 19794, hoặc máy tính toán rằng tạo ra dữ liệu sinh trắc học trao đổi các hồ sơ. Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 xác định được hai loại (A và B) và ba cấp độ (1, 2 và 3) của phù hợp thử nghiệm, nhưng nó chỉ cung cấp một bản mô tả chi tiết và phương pháp cho ba tầng của bũ Loại Một thử nghiệm. Trong trường hợp của hai cấp độ đầu tiên, có rất nhiều điểm yếu tố kiểm tra, và vì vậy, khẳng định ngôn ngữ để chỉ định Mức độ 1, và Cấp 2 kiểm tra khẳng định được xác định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 29109. Tiêu chuẩn IEC 29109 là không có liên quan với thử nghiệm của các đặc điểm khác sinh trắc học của sản phẩm hay loại khác của thử nghiệm sinh trắc học của các sản phẩm (tức là chấp nhận, hiệu suất, mạnh mẽ, an ninh).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 một cách rõ ràng không bao gồm các khu vực sau đây:
— kiểm tra chi tiết tố và khẳng định hay mô tả của bất kỳ bắt buộc chuẩn bộ dữ liệu cần thiết để thử nghiệm, được cung cấp trong các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 29109, mỗi đó chỉ phù hợp thử nghiệm cho một cơ sở chuẩn;
— kiểm tra xem triển khai dưới kiểm tra (IUTs) yêu cầu đó để có thể sử dụng đơn giản sẽ quét lại dữ liệu sinh trắc học trao đổi các hồ sơ có thể chính xác quá trình sinh trắc học trao đổi dữ liệu hồ sơ (Loại B thử nghiệm).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI