Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 ghi rõ các yếu tố của phù hợp thử nghiệm phương pháp kiểm tra khẳng định, và kiểm tra thủ tục như áp dụng để tiêu chuẩn IEC 19794-6:2005.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 thiết lập
— kiểm tra khẳng định của cấu trúc của các iris định dạng hình ảnh theo quy định ở tiêu chuẩn IEC 19794-6:2005 (Loại Một Mức độ 1 tiêu chuẩn TRUYỀN 29109-1:2009),
— kiểm tra khẳng định của thống nhất nội bộ bằng cách kiểm tra các loại giá trị đó có thể được chứa trong mỗi trường (Loại Một Cấp độ 2 tiêu chuẩn TRUYỀN 29109-1:2009).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29109 không thiết lập kiểm tra
— phù hợp của CBEFF cấu trúc yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 19794-6:năm 2005
— ngữ nghĩa khẳng định (Loại Một Cấp độ 3 tiêu chuẩn TRUYỀN 29109-1:2009),
— các đặc điểm khác sinh trắc học của sản phẩm hay loại khác của thử nghiệm sinh trắc học của các sản phẩm (ví dụ như chấp nhận, hiệu suất, mạnh mẽ, an ninh),
— bài kiểm tra của sự phù hợp với hệ thống đó không sản phẩm tiêu chuẩn IEC 19794-6:2005 hồ sơ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI