Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho việc sử dụng các tiêu chuẩn IEC 19784-1, chỉnh sửa theo tiêu chuẩn IEC 19784-1/Mạch 1 (BioAPI) cho các mục đích thực hiện một tenprint chụp hoạt động.
Nó chỉ định một XEM dạng rằng được sử dụng để tác với một BioAPI khung (và do đó với BSPs) ủng hộ một ứng dụng muốn thực hiện một tenprint nắm bắt.
Nó chỉ định một chụp kiểm soát khối và một nắm bắt đầu ra khối đó phù hợp BSPs là cần thiết để hỗ trợ nếu họ phù hợp này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI