Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29155 cung yêu cầu chung quy trình của “những công nghệ thông tin (NÓ) dự án suất chuẩn khung” của toa:
— các yêu cầu cho các quy trình cho cá nhân hoạt động trong các điểm chuẩn khung (ví dụ tiến hành chuẩn, duy trì kho lưu trữ, cung cấp dữ liệu),
— nhiệm vụ cần thiết để thực hiện thành công hoạt động và trang bị cho họ thành, cả hai đều tiêu chuẩn TRUYỀN 29155-1.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29155 được sử dụng bởi bất kỳ bên(s) của NÓ hoạt động dự án chuẩn (ví dụ như chuẩn dùng chuẩn cung cấp, chuẩn cung cấp dịch vụ, và NÓ dự án team).
Chú Ý Những điều sau đây là ví dụ về làm thế nào phần này của tiêu chuẩn IEC 29155 có thể được sử dụng:
— bằng một hệ thống cung cấp thực hiện một quá trình chuẩn để ước lượng và/hoặc đánh giá thực hiện một dự án ĐÓ,
— bằng một hệ thống và phần mềm thâu tóm (hoặc một thứ ba bên lý) đánh giá suất của các nhà cung cấp của NÓ án,
— bởi một chuẩn mực cung cấp để thực hiện quy trình để thu thập và phân tích NÓ dự án dữ liệu và cung cấp các tiêu chuẩn,
— bởi một chuẩn cung cấp dịch vụ để thực hiện các vụ (ví dụ như cung cấp dụng cụ cho chuẩn hoặc tiến hành một ví dụ của chuẩn cho một gói dùng).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29155 không định làm thế nào để sử dụng chuẩn kết quả, nó cũng không định tên, dạng hay rõ ràng nội dung của các tài liệu mà kết quả từ sự chuẩn quy trình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI