Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 xác định kiến trúc cho dịch vụ an ninh cho các tiêu chuẩn IEC 18000 không khí diện chuẩn cho tần số radio (RFID) các thiết bị. Mục đích của nó là cung cấp một phổ biến kỹ thuật cho tùy chọn dịch vụ an ninh cho RFID thiết bị có thể được sử dụng cấp ủy ban phát triển RFID ứng dụng các tiêu chuẩn.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 định nghĩa khác nhau bảo mật có tên gọi cơ chế bảo mật mà có thể được thực hiện bởi một thẻ tùy thuộc vào các ứng dụng. Một thẻ có thể hỗ trợ, một tập hợp, hoặc tất cả các quy định cơ chế bảo mật. Cho một thẩm vấn, nó có thể có được thông tin về các cơ chế bảo mật đó là thực sự thực hiện và hỗ trợ bởi một từ khóa. Hơn nữa, nó đã được coi là giá mới cơ chế bảo mật vẫn còn có thể. Bên cạnh đó báo hiệu sự hiện diện của một số dịch vụ bảo mật thông tin chi tiết của cơ chế như sử dụng thuật toán mới và chiều dài khóa cũng cần phải được xác định và có thể truy cập.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 xác định cầu cho mật dãy phòng được xác định trong một bộ phận của đây tiêu Chuẩn Quốc tế và, hơn nữa, xác định làm thế nào mật dãy số nhận dạng được giao cho các phần khác nhau của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI