Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định OID hệ thống giải quyết, bao gồm cả các kiến trúc chung và một máy tính dựa trên cơ chế giải quyết.
Nó ghi rõ các phương tiện để chèn bất kỳ ứng dụng-xác định được thông tin liên kết với một OID nút máy (xem khoản 6) và là một phương tiện của lấy thông tin đó bằng cách sử dụng NH (xem điều 7).
Nó không giới hạn số lượng các ứng dụng nó có thể hỗ trợ.
Nó ghi rõ các yêu cầu hoạt động của một CÔNG khách hàng (xem điều 7), bao gồm cả các bản đồ của một OID-IRI giá trị bởi các CÔNG khách hàng vào một tên miền để sản xuất riêng vấn cho các quy định ứng dụng thông tin và xử lý trở về bất kỳ thông tin. Các NH không có vai trò gì trong việc giao hay đăng ký của OID nút.
Yêu cầu hành vi của một CÔNG khách hàng được chỉ định, nhưng diện với nó được xác định chỉ trong điều kiện của ngữ nghĩa của sự tương tác. Một chút cấp dụng chương trình diện là nền tảng và phần mềm phụ thuộc vào, và không có trong phạm vi đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế.
Nó không bao gồm một hướng dẫn hoặc hoàn thành đặc điểm kỹ thuật trên sự quản lý hệ thống các tập tin khu vực (cho mà xem lục chiến hoa kỳ LÀ 1035 và thức có thể dùng NHỮNG 3403), nó chỉ định (chỉ) sẽ tìm các hồ sơ tài nguyên (xem 6.3) cần phải được đưa vào trong khu tập tin để hỗ trợ NH thể truy cập vào các thông tin liên quan đến một OID nút.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ cần thiết DNS khu tập hồ sơ tài nguyên, và cấm sử dụng tài nguyên khác hồ sơ của một hình thức tương tự, nhưng khác nhau, ngữ nghĩa (cũng như máy khu tập tin trong .oid-res.org miền) — thấy 6.2. Nó không nếu không hạn chế việc chung sử dụng hệ thống các tập tin khu vực.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI