Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 chỉ định một thủ tục đăng ký cho dụng các nhà cung cấp, và thiết lập các chính quyền và các thủ tục để đảm bảo và tối sự tin cậy của đăng ký này.
Chú Ý 1 tiêu chuẩn IEC 7816-4 xác định cấu trúc trong đơn đăng ký cung cấp định (tránh khỏi), và làm thế nào để sử dụng chúng. Một ứng dụng đã đăng ký cung cấp danh (BỎ) bao gồm năm liệu.
Ý 2 quốc tế tránh khỏi (giao quốc tế đăng ký quyền), lần đầu tiên tứ được thiết lập để ‘A’.
Ý 3 Trong quốc gia, tránh khỏi (được chỉ định bởi một quốc gia đăng Ký Quyền), lần đầu tiên tứ được thiết lập để ‘D’ và một nước có liên quan mã sau (phụ Lục B).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI