Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một bộ Cơ bản Phân Hóa Quy tắc (CƠ bản-cung cấp) rằng có thể
sử dụng để lấy được một truyền cú pháp cho giá trị của các loại được xác định trong Giải trí. G-T X. 680 | tiêu chuẩn IEC 8824-1, Giải trí. G-T X. 681
| Tiêu chuẩn IEC 8824-2, Giải trí. G-T X. 682 | tiêu chuẩn IEC 8824-3, Giải trí. G-T X. 683 | tiêu chuẩn IEC 8824-4. Đề Nghị Này |
Tiêu Chuẩn quốc tế cũng chỉ định một bộ Kinh điển Phân Hóa Quy tắc (KINH điển-cung cấp) cung cấp
khó khăn về Cơ bản Phân Hóa Quy tắc và tạo ra một duy nhất mã hóa cho bất cứ ĐIỆP.1 giá trị. Đó là tiềm ẩn
trong những đặc điểm kỹ thuật của những mã hóa quy tắc mà họ cũng đang để được sử dụng để giải mã.
Những mã hóa quy định ở đây đề Nghị | tiêu Chuẩn Quốc tế:
– được sử dụng vào thời điểm của truyền thông;
– được sử dụng trong trường hợp mã hóa/giải mã tốc độ là mối quan tâm lớn trong sự lựa chọn
mã hóa quy tắc;
– cho phép mở rộng của một cú pháp trừu tượng bởi bổ sung thêm giá trị cho tất cả các hình thức mở rộng mô tả
trong Giải trí. G-T X. 680 | tiêu chuẩn IEC 8824-1.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI