Thông Tin Chung
Phạm vi

Vì VẬY, TRUYỀN thành 33001:2015 cung cấp một kho lưu trữ cho thuật ngữ chính liên quan đến việc đánh giá quá trình. Nó mang lại cho tổng thông tin về các khái niệm của quá trình đánh giá, các ứng dụng của quá trình đánh giá để đánh giá các thành tích của quá trình đặc tính chất lượng, và các ứng dụng của các kết quả của quá trình đánh giá cho việc tiến hành quá trình quản lý. Tiêu chuẩn IEC thành 33001:2015 cung cấp giới thiệu các tiêu chuẩn IEC 330xx gia đình của các tiêu chuẩn đánh giá quá trình; nó mô tả như thế nào phần của gia đình của các tiêu chuẩn đánh giá quá trình phù hợp với nhau và hướng dẫn cho lựa chọn của họ, sử dụng. Nó giải thích các yêu cầu chứa trong phòng và họ áp dụng để thực hiện đánh giá.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI