Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14143 thiết lập một khuôn khổ cho kiểm tra các báo cáo của một mục tiêu Phương pháp và/hoặc tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của các xác minh tài trợ, liên quan đến sau tính hiệu quả:
— lặp lại và lặp lại;
— chính xác;
— chế;
— phân biệt đối xử ngưỡng;
— áp dụng đến Chức năng Lĩnh vực.
Chú Ý báo Cáo và kiểm tra yêu cầu so với các tính hiệu quả nằm ngoài phạm vi của tài liệu này.
Nó nhằm đảm bảo rằng những ra từ xác minh được mục tiêu, vô tư phù hợp và lặp lại.
Các báo cáo xác minh, sản xuất như là một kết quả của việc áp dụng điều này một phần của tiêu chuẩn IEC 14143, sẽ làm cho tiềm năng dùng để lựa chọn mục tiêu Phương pháp đó tốt nhất đáp ứng nhu cầu của họ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI