Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 mô tả những vấn đề báo cáo của hiện tại mạng và các yêu cầu Mạng trong tương Lai, trong các vận động quan điểm. Phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 chủ yếu chỉ định
— vấn đề của các mạng hiện tại trong môi trường điện thoại di động, và
— cầu cho di động hỗ trợ trong tương Lai Mạng.
Ngoài ra, phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 cung cấp thông tin về
— hiện di động chương trình điều khiển trong hiện tại mạng,
— ví dụ của cấp cao, vận động điều khiển kiến trúc cho Mạng trong tương Lai,
— phân phối kiểm soát lưu động vào Proxy điện thoại Di động IPv6 mạng, và
— cân nhắc thêm cho tương Lai Mạng di động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI