Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 mô tả những vấn đề tuyên bố, và yêu cầu một chức năng khối xây dựng cho các BROWNING từ quan điểm của vụ thành phần. Mục tiêu của phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 là:
một) phân tích và phân loại vấn đề của các giải pháp hiện trên các dịch vụ thành phần,
b) xác nhận yêu cầu về việc chia phần cho sự BROWNING,
c) mô tả một kỹ thuật khía cạnh của vụ phần cho sự BROWNING, và
d) đề xuất một tòa nhà chức năng ngăn chặn dịch vụ thành phần bao gồm cả các thành phần chức năng và tham khảo của họ điểm trong số họ.
Phần này của tiêu chuẩn IEC TR 29181 cũng giới thiệu khác nhau trên sẽ tiêu chuẩn và nghiên cứu các hoạt động liên quan đến vụ thành phần.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI