Thông Tin Chung
Phạm vi

Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của các thông tin liên lạc giữa thuốc thiết bị giám sát và
quản lý (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân sức khỏe các thiết bị đặt hàng đầu hộp) trong một cách đó
cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của hiện tại tiêu chuẩn, bao gồm
ISO/IEEE 11073 thuật ngữ và thông tin mô hình. Nó chỉ định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng,
và hành vi xử với cậu đúng môi trường hạn chế mơ hồ trong khuôn khổ sở ủng hộ
khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định chung một cốt lõi của truyền thông chức năng cho thuốc
màn hình. Trong hoàn cảnh này, thuốc sát đang định nghĩa là thiết bị có khả năng để xác định và
giao tiếp (cho một người quản lý) các biện pháp của một người sử dụng sự tuân thủ của một loại thuốc chế độ

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI