Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo xác nhận thức, về thể chất của tổ chức, và yếu tố con người khi họ áp dụng khả năng sử dụng để tiêu chí cho điện tử tài liệu quản lý hệ thống (NẰM) phát triển lựa chọn và thực hiện.
Kỹ thuật này báo Cáo cung cấp một khuôn khổ cho hiểu biết về những vấn đề cơ bản và các khái niệm của tổ chức và yếu tố con người liên quan đến thực hiện NẰM công nghệ. Nó mô tả những nguyên tắc của nhân tố con người và thái của họ ứng dụng khả năng sử dụng để tiêu chí cho những hoạch định và thực thi của NẰM công nghệ, về môi trường và thực hiện các vấn đề, và để đào tạo cho dài hạn lợi ích năng suất.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI