Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo xác định một cá nhân hồ sơ y tế (Ă). Điều này nghĩa là có ý định giúp làm rõ các loại hồ sơ mà nên được gọi là PHRs, trong nhận dạng của việc thiếu sự thống nhất trong làm thế nào đây hạn hiện nay được sử dụng. Kỹ thuật này báo Cáo xem xét Ă, từ quan điểm của các thông tin cá nhân chứa trong nó và những dịch vụ cốt lõi cần thiết để quản lý thông tin này.
Một Ă không phải là một thực thể số ít; các khái niệm bao gồm một phổ thông tin có thể kho và dịch vụ đáp ứng được mục đích khác nhau phù hợp với định nghĩa. Này, báo Cáo Kỹ thuật do đó cũng thảo luận về phạm vi của Ă trong điều kiện này, quang phổ như là một loạt các kích thước bằng cách đó một Ă có thể được phân loại và tương đương Ă sản phẩm so sánh. Nó cũng bao gồm một chiều để phân loại các loại hợp tác chăm sóc PHRs được cung cấp bởi tổ chức y tế.
Kỹ thuật này báo Cáo cũng coi rộng hơn bối cảnh của sự tham gia của cá nhân trong ban quản lý sức khỏe của mình và chăm sóc sức khỏe, kể từ khi tham gia này là người điều khiển chính cho ngày nay phát triển của Ă hệ thống và dịch vụ quốc tế.
Kỹ thuật này báo Cáo bao gồm:
— một định nghĩa của một Ă;
— một thực tế đa chiều phân loại của PHRs;
— tổng quan của những cách có thể trong đó bao gồm và sự tham gia của cá nhân trong việc quản lý sức khỏe của họ và chăm sóc sức khỏe tác động vào tiềm năng vai trò của Ă, bao gồm cả kịch bản hợp tác chăm sóc giữa các cá nhân và các tổ chức y tế.
Nhiều loại dùng cuối cùng ứng dụng điều đó có thể được thực hiện và sử dụng để cung cấp Ă hệ thống năng nằm ngoài phạm vi của Kỹ thuật này báo Cáo.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI