Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo quyền năng tương Tác của xử với cậu đúng hệ thống và mạng — một Phần 2: hệ thống thời gian Thực xây dựng trên thế giới thiệu để xử với cậu đúng mô tả trong tiêu chuẩn IEC TR 16056-1 sức Khỏe tin — khả năng tương Tác của xử với cậu đúng hệ thống và mạng — một Phần 1: giới Thiệu và định nghĩa và tập trung vào việc chuẩn kỹ thuật liên quan đến ứng dụng thời gian thực (cả video, âm thanh, và dữ liệu hội nghị) và khả năng tương tác khía cạnh của xử với cậu đúng mạng và hệ thống.
Đặc biệt, tài liệu này chỉ bốn khu vực chính:
tôi) Chuẩn cho thời gian thực xử với cậu đúng hệ thống. Kỹ thuật này báo Cáo mô tả những kỹ thuật chuẩn liên quan đến thời gian thực xử với cậu đúng ứng dụng, bao gồm cả âm thanh, và dữ liệu hội nghị khả năng. Nó cũng xác định khoảng trống, chồng và mâu thuẫn trong các tiêu chuẩn, và cung cấp một số hướng dẫn về làm thế nào họ cần phải phát triển.
ii) khả năng tương Tác vấn đề trong xử với cậu đúng ứng dụng. Kỹ thuật này báo Cáo kiểm tra khả năng tương tác khía cạnh thực sự phương tiện truyền hình tiêu chuẩn và xử với cậu đúng sản phẩm, và xác định khu vực của mối quan tâm từ khả năng tương tác quan điểm đó, cần phải được giải quyết.
iii) yêu Cầu cho tương thích xử với cậu đúng mạng và hệ thống. Kỹ thuật này báo Cáo xác định khả năng tương tác yêu cầu ở cấp độ khác nhau của tương tác giữa xử với cậu đúng và hệ thống cung cấp một số hướng dẫn về làm thế nào khả năng tương tác có thể đạt được.
iv) khuôn Khổ cho tương thích kiến trúc. Kỹ thuật này Cáo xác định tương các tòa nhà khối đối xử với cậu đúng giải pháp và tương tác giữa các tòa nhà khối và khám phá những khả năng của tiêu chuẩn của những khối xây dựng.
Phạm vi của các Kỹ thuật báo Cáo không bao gồm phù hợp và khả năng tương tác kiểm tra hoặc chức năng đối xử với cậu đúng mạng và hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI