Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Chung

Kỹ thuật này cung cấp một bản báo Cáo thông thường mô tả khuôn khổ cho sức khỏe tin chuẩn vật. Mục đích của sức khỏe tin hồ sơ khung (VIRUS) là cung cấp một phù hợp pháp để mô tả và phân loại vật trong lĩnh vực y tế tin tiêu chuẩn.
Các VIRUS thiết lập các khái niệm chung và một từ vựng để mô tả sự vi phức tạp của nhiều sức khỏe tin chuẩn sáng kiến và hỗ trợ tạo tác. Sử dụng VIRUS nên thúc đẩy việc tái sử dụng sức khỏe tin kiến thức và cải thiện việc xác định của cơ hội cho sức khỏe tin chuẩn liên kết hợp tác, và phối hợp.
1.2 mục Đích

Mục đích của VIRUS là để tạo điều kiện miễn phí mô tả và so sánh của sức khỏe tin tiêu chuẩn. Đặc biệt, đó là mục đích của VIRUS để:
— cung cấp khả năng toàn diện xác định và phân loại sức khỏe tin chuẩn vật,
— tạo điều kiện cho sự phối hợp liên lạc, và so sánh sức khỏe tin chuẩn qua chung một sự hiểu biết của dự định sử dụng và nội dung
— giúp xác định và phối hợp sức khỏe tin chuẩn phát triển,
— cung cấp một tiềm năng nền tảng cho sự phát triển của một sức khỏe toàn cầu tin chuẩn kiến thức cơ bản,
— đẩy mạnh khỏe tin chuẩn nhập và sự liên kết giữa bên trong và chuẩn từ các quốc gia, và
— cung cấp một khuôn khổ để hỗ trợ sự phối hợp của CHUẨN TC 215 làm việc mục cả trong ủy ban kỹ thuật và với liên quan sáng kiến từ các nguồn.
1.3 Lợi ích

Tiềm năng lợi ích của VIRUS bao gồm:
— giới thiệu của phân loại khái niệm và thuật ngữ cho sức khỏe tin chuẩn vật,
— tăng cường thông tin y tế phát triển các tiêu chuẩn phối hợp qua xác định của tiềm năng sao chép giữa tiêu chuẩn các sáng kiến
— nâng cao của sự hiểu biết toàn cầu của sức khỏe tin chuẩn hỗ trợ kiến thức của họ quản lý.
1.4 dùng mục Tiêu

Mục tiêu dùng của VIRUS bao gồm:
— sức khỏe tin chuẩn phát triển, và
— người sử dụng sức khỏe tin tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI