Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO/TR 8550 chung hướng dẫn về các lựa chọn của một chấp nhận lấy mẫu hệ thống chương trình hay kế hoạch. Nó làm điều này chủ yếu trong bối cảnh của tiêu chuẩn đó, hoặc đã tồn tại hay hiện đang được phát triển. (Thông tin chi tiết hơn về cụ thể chấp nhận lấy mẫu hệ thống thấy tiêu chuẩn TR 8550-2 lấy mẫu cho bởi tính hoặc ISO/TR 8550-3 để lấy mẫu bởi biến.)
Những hướng dẫn trong phần này của ISO/TR 8550 là giới hạn để chấp nhận lấy mẫu của sản phẩm đó là cung cấp trong rất nhiều và có thể được phân loại là bao gồm rời rạc mục (tức là rời rạc bài viết của sản phẩm). Nó là giả định rằng mỗi mục trong rất nhiều có thể được xác định và tách biệt khỏi sự mục khác trong nhiều và có một cơ hội được bao gồm trong mẫu. Mỗi mục của sản phẩm là đếm được và có đặc điểm cụ thể được đo hoặc được phân loại như là phù hợp hoặc không phù hợp (để đưa ra sản phẩm kỹ thuật).
Chuẩn chấp nhận lấy mẫu thường chung chung như là một kết quả của việc đó họ có thể được áp dụng cho một loạt các kiểm tra tình huống. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:
một) cuối mục, như vậy là đầy đủ sản phẩm phụ hội;
b) thành phần nguyên liệu;
c) dịch vụ;
d) vật liệu trong quá trình;
e) vật trong lưu trữ,
f) bảo trì hoạt động;
g) dữ liệu hoặc hồ sơ;
h) thủ tục hành chính.
Mặc dù phần này của ISO/TR 8550 được viết chủ yếu trong điều kiện của sản xuất và sản xuất, điều này cần được giải thích tự do, như nó được áp dụng cho các lựa chọn của lấy mẫu hệ thống các chương trình và các kế hoạch cho tất cả các sản phẩm và tiến trình tiêu chuẩn 9000.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI