Thông Tin Chung
Phạm vi

Để thiết kế một khái niệm sơ đồ, đó là, để thiết lập và mô tả sự cần thiết
đề xuất của vũ trụ của thoại, các hệ thống thông tin kế
bắt đầu bằng cách quan sát được lựa chọn phần của thế giới tạo thành vũ trụ
về diễn thuyết, và xây dựng trong tâm trí của mình một trừu tượng của nó, nhiều trong những
giống như một nhà khoa học, bằng cách thí nghiệm phân tích và xây dựng một lý thuyết của những
quan sát hiện tượng.
Như trong khoa học, chúng tôi sẽ thường hy vọng rằng như vậy sẽ là một trừu tượng
chung đủ để bao gồm nhiều người khác nhau (tốt nhất là tất cả) xuất hiện của những
cùng một loại tượng. Trừu tượng này tạo nên đề xuất điều đó nhất thiết phải
giữ trong tất cả có thể thực thể thế giới, chỉ là lý thuyết phải giữ cho những
quan sát, hay mong đợi hiện tượng.
Quá trình quan sát, trừu tượng, và lược đồ khái niệm xây dựng được
thường lặp đi lặp lại. Đây là tương tự các nhà khoa học của thái độ trong những
xây dựng một lý thuyết: tiếp tục thử nghiệm – đó là quan sát của những
vũ trụ của luận – nói chung là cần thiết để làm rõ một vài khía cạnh của những
lý thuyết.
Mặc dù lựa chọn của những gì được coi là cần thiết đề về những
vũ trụ của luận được mô tả trong các khái niệm sơ đồ hiện một số
mức độ tùy ý, như đã được đề cập đến trong chương 1, các hệ thống thiết kế
có thể xem xét các yếu tố quyết định ranh giới của các khái niệm
giản đồ.
Một ví dụ về một chấp nhận rộng rãi và cũng cơ bản phân biệt đã được
đề cập đến trong chương 1. Nó là sự khác biệt giữa câu đó đại diện cho
luật chung và quy tắc để mà có thể các đơn vị trong vũ trụ của luận
phải tuân thủ, và câu mà diễn tả sự kiện đặc biệt về thực
vũ trụ của luận, sau luật pháp và quy mô tả trong các khái niệm
giản đồ. Chính lý do cho sự khác biệt này đang tranh cãi với thực tế
đối với các thiết kế và thực hiện bảo trì của các hệ thống thông tin,
bởi vì một số câu được khái quát (khái niệm sơ đồ) và những người khác
được chi tiết cụ thể (thông tin cơ sở). Các chung chung đã được
được liệt kê trong chương 1, mục 1.8, như là:
– mô tả lớp (loại biến) trong vũ trụ của luận
chứ không phải cá nhân (trường hợp),
– mô tả khái niệm rằng ít có thể thay đổi chứ
so với khái niệm đó đang thay đổi thường xuyên hơn,
– đưa các quy tắc hay hạn chế có ảnh hưởng rộng
các hành vi của vũ trụ của bài luận văn (và do đó trên
các hành vi của các khái niệm sơ đồ, và thông tin cơ sở)
chứ không phải hẹp ảnh hưởng.
Các nguyên tắc trong cách chọn cần thiết đề là họ,
mặc dù nói gì đó về vũ trụ của luận, đang thuận lợi trong
kiểm soát sự thống nhất trong bộ sưu tập của câu trong các thông tin
cơ sở và sự thừa nhận của thao tác của họ. Như đã nói trong phần
1.8 của chương 1, theo nguyên tắc chung cho các khái niệm sơ đồ
nên quan sát mọi lúc:
* 100% nguyên tắc:
Tất cả đều có liên quan chung tĩnh và khía cạnh năng động, tức là tất cả
quy tắc luật etc. của vũ trụ của luận nên được
mô tả trong các khái niệm sơ đồ. Các hệ thống thông tin
không thể chịu trách nhiệm cho không họp với những mô tả
ở những nơi khác, bao gồm cả, đặc biệt trong những ứng dụng
chương trình.
Khái niệm về nguyên tắc:
Một khái niệm sơ đồ chỉ nên bao gồm khái niệm
có liên quan khía cạnh, cả hai tĩnh và động của các trụ
thuyết, do đó không bao gồm mọi khía cạnh của (hoặc bên ngoài
nội bộ) dữ liệu đại diện, dữ liệu vật lý tổ chức
và truy cập cũng như tất cả mọi khía cạnh của riêng, bên ngoài
dùng đại diện như tin nhắn định dạng, cấu trúc dữ liệu
etc.
Một số giải trình và bình luận có thể khuếch đại hai nguyên tắc:
Hầu hết các quy tắc chung của vũ trụ của luận đang mô tả
trong chương trình ứng dụng, nếu họ đang mô tả cả. Đôi khi quy định như vậy được
được gọi bằng thuật ngữ “xác nhận quy tắc” trong hiện tại EDP thuật ngữ. Trong nhiều
trường hợp, hơn một bản cập nhật chương trình hoạt động trên cùng một cơ sở dữ liệu. Trong
trường hợp này một quy tắc duy nhất có thể được mô tả trong mỗi ứng dụng chương trình đó
có thể ảnh hưởng đến một bê tông thể đại diện của rằng một phần của thông tin
cơ sở bao phủ bởi các quy tắc. Kết quả này trong một dự phòng đại diện của những
quy tắc, đó là nguồn gốc cho sự mâu thuẫn giữa các “bản sao” của các quy tắc.
Rõ ràng là do sự thừa như vậy, nó là khó để xác thực,
và duy trì một bộ quan hệ với nhau quy tắc. Nó thậm chí còn khó khăn hơn để phát hiện
mâu thuẫn như vậy trong một bộ phân tán quy tắc.
Sử dụng bản cập nhật và vấn ngôn ngữ đang trở nên sẵn mà cung cấp các (kết thúc)
dùng công cụ để thể hiện yêu cầu của ông trực tiếp với máy như là trái ngược với một
ứng dụng chuyên nghiệp lập trình viên người viết chương trình trên danh nghĩa của những
sử dụng người dùng. Một người không cần quá nhiều trí tưởng tượng để nghĩ đến tình huống
nơi mà một người sử dụng, “không có thời gian” đến các quy tắc trong chương trình của mình dẫn trực tiếp của
máy. Điều này có thể dẫn đến một dòng tin nhắn vào các thông tin
cơ sở mà không nên nhập. Kết quả là thông tin cơ sở ô nhiễm. Nếu tất cả
quy tắc được thể hiện trong các khái niệm sơ đồ, và do đó có thể điều khiển bởi
hệ thống functfons độc lập của người sử dụng hay ứng dụng chương trình, thì không có
cơ sở cho ô nhiễm như vậy.
Nếu tất cả các quy tắc chung của vũ trụ của luận được thể hiện trong các khái niệm
sơ đồ, sau đó nó là (nhiều) dễ dàng hơn để mở rộng hoặc modffy những quy tắc trong một
cách kiểm soát như so với tình hình nơi mà các quy tắc nằm rải rác hơn
một số dụng chương trình. Sự cần thiết phải như mở rộng và sửa đổi là một
điều bình thường đợi trong thực tế.
Nó rất dễ dàng để hiểu và để dạy các hệ thống thông tin thiết kế nơi mà tất cả
quy tắc trong các khái niệm sơ đồ, vì sự vắng mặt của trước đây
đề cập loại dự phòng.
Một kết luận của 100% nguyên Tắc là một khái niệm sơ đồ ngôn ngữ
phải có khả năng để mô tả bất kỳ thiết lập các nguyên tắc chung, etc. của vũ trụ của luận
trong một khái niệm sơ đồ. Để đạt được điều này, một số các quy tắc
có thể được mô tả trong một thủ tục trong khi những người khác có thể được mô tả trong một khai báo,
cách. Điều này phụ thuộc vào hiện tại tiểu bang của nghệ thuật của chính ngôn ngữ.
Các khái niệm về nguyên Tắc nói rằng các khái niệm sơ đồ phải chỉ và
dành riêng bao gồm khái niệm có liên quan khía cạnh của vũ trụ của luận.
Khía cạnh, xây dựng, hoặc biệt, mà tham khảo các thành phần khác
hoặc các yếu tố của các hệ thống thông tin đều không được phép một phần của các khái niệm
giản đồ. Như vậy khía cạnh được, ví dụ như:
– Đại diện khía cạnh của dữ liệu ở các dùng xem;
– Khía cạnh của máy, hiệu quả, và dữ liệu vật lý tổ chức;
– Khía cạnh tổ chức của các hệ thống thông tin.
Bởi tập trung vào các khái niệm khía cạnh liên quan, các khái niệm sơ đồ thiết kế
quá trình giải phóng khỏi gánh nặng của máy tính thực hiện khía cạnh. Những
quá trình thiết kế là theo cách này đáng kể đơn giản. Chính xác hơn và chính xác
khái niệm schemata sẽ là kết quả của các khái niệm sơ đồ thiết kế
quá trình. Hơn nữa, những thiết kế quá trình của (bên ngoài) ứng dụng chương trình
và (bộ) dữ liệu lưu trữ thói quen cũng sẽ đơn giản như này có thể
là giới hạn cho những bên trong và bên ngoài đại diện khía cạnh tương ứng.
Hơn nữa, bởi tránh khía cạnh của máy, hiệu quả, và dữ liệu vật lý tổ chức
trong các khái niệm sơ đồ, hoạt động ở diện có thể được thực hiện
hoàn toàn độc lập của những “interna1” khía cạnh. Vì vậy, tái lập trình
ứng dụng trong trường hợp của dữ liệu vật lý tổ chức lại có thể tránh được, do
các “cô lập” hiệu ứng của các khái niệm sơ đồ.
Cuối cùng, quan sát của nguyên tắc này cũng có kết quả tốt hơn trong sự tiến hóa,
đơn giản chỉ vì không có gánh nặng của khái niệm không liên quan khía cạnh đó
có thể tăng tái lập trình nỗ lực trong trường hợp của khái niệm sơ đồ thay đổi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI