Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 10303 chỉ định trừu tượng thử phương pháp và yêu cầu cho phù hợp thử nghiệm của một thực hiện một ngôn ngữ ràng buộc của SDAI. Kể từ SDAI là quy định độc lập của bất kỳ ngôn ngữ trừu tượng thử phương pháp hiện trong phần này được áp dụng cho tất cả SDAI ngôn ngữ ràng buộc. Trừu tượng thử phương pháp hỗ trợ cũng như sự khác nhau thực hiện các lớp học theo quy định ở ISO 10303-22.
Sau đây là trong phạm vi của phần này của ISO 10303:
— trừu tượng thử phương pháp đối với phần mềm hệ thống điều đó thực hiện SDAI;
— các đặc điểm kỹ thuật, trong một cách đó là độc lập của bất kỳ SDAI ngôn ngữ ràng buộc của các phương pháp và tiếp cận cho thử nghiệm của các SDAI hoạt động;
— các đặc điểm kỹ thuật và tài liệu tóm tắt trường hợp thử nghiệm.
Sau nằm ngoài phạm vi của phần này của ISO 10303:
— sự phát triển của kiểm tra dữ liệu chương trình thử nghiệm cho ngôn ngữ cụ thể ràng buộc;
— các đặc điểm kỹ thuật của kiểm tra phương pháp thuật toán, hoặc chương trình cho phù hợp thử nghiệm của các ứng dụng tác với SDAI triển khai;
— các kiến trúc và thực hiện phương pháp cho một phù hợp thử nghiệm hệ thống nhận ra những phương pháp thử xác định trong phần này của ISO 10303.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI