Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, Đặc điểm Kỹ thuật chỉ định một phương pháp để phát hiện và định lượng của hệ thống buck. và L. pneumophila bằng cách sử dụng một chất lượng chuỗi phản ứng (qPCR). Nó ghi rõ chung phương pháp yêu cầu, hiệu suất, đánh giá yêu cầu, và chất lượng kiểm soát yêu cầu.
Chi tiết kỹ thuật quy định ở đây Kỹ thuật được đưa ra chỉ cho thông tin. Bất kỳ giải pháp kỹ thuật tuân theo sự yêu cầu thực hiện rất thích hợp.
Ghi CHÚ Cho yêu cầu hiệu suất, xem Khoản 10.
Này, Đặc điểm Kỹ thuật được thiết kế để được áp dụng trong điều tra vi khuẩn của tất cả các loại nước (cả nóng và lạnh), trừ khi các thiên nhiên và/hoặc nội dung của treo vấn đề và/hoặc đi cùng flora can thiệp vào việc xác định. Sự can thiệp này có thể gây ảnh hưởng xấu trên cả giới hạn phát hiện và định lượng giới hạn.
Các kết quả có thể hiện như số lượng gen đơn vị của hệ thống buck. và/hoặc L. pneumophila một lít của mẫu.
Các phương pháp mô tả trong này Kỹ thuật được áp dụng cho tất cả các loại nước. Tuy nhiên, một số chất phụ gia, ví dụ như hóa chất được sử dụng để xử lý nước, có thể can thiệp với và/hoặc ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của các phương pháp.
Các qPCR phương pháp không cho bất kỳ thông tin nào về sống hay đã chết, các tế bào.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI