Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 13584 ghi rõ các tiêu chuẩn bảng diện cho các bộ phận cấu trúc thư viện,
sử dụng cho các nét và trao đổi một tài liệu tham khảo từ điển, hoặc cho các nét và
khoán của các dụ dữ liệu thuộc về một lớp học của thư viện.
Phần này của ISO 13584 cũng thiết lập các tiêu chuẩn bản đồ giữa các dữ liệu mang theo một
từ điển đại diện trong những dạng bảng tính phù hợp với phần này của ISO 13584 và những
dữ liệu đại diện trong các chuẩn 13584-25 tuân thủ TỐC mẫu cho điển trao đổi. Một bộ
của bảng có nghĩa phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật đưa ra trong phần này của ISO 13584,
nơi các tập tin vật lý cấu trúc của các bảng tính dựa trên màn hình (dấu Phẩy
Giá trị) dạng thường được sử dụng trong một phổ biến thương mại bảng ứng dụng, hoặc bất kỳ khác,
bảng định dạng thích hoặc thuê để định dạng. Như một tập hợp các bảng
hỗ trợ một phù hợp lớp quy định trong phần này của ISO 13584 có thể được sử dụng ngoài ra cho
dữ liệu dịch giữa định dạng, và các chuẩn 10303-21 tập tin vật lý, dựa trên cấu trúc
các bản đồ xác định trong phần này của ISO 13584.
Bảng tính giao cấu trúc được xác định trong phần này của ISO 13584 chứa những điều sau đây:
— định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật của các cấu trúc cơ bản và bố trí của các bảng diện cho
bộ phận thư viện, độc lập của các dữ liệu nội dung thực hiện bởi cấu trúc;
— phương pháp của đặc điểm kỹ thuật của dụ dữ liệu thuộc về một lớp học tham khảo từ miêu tả
bởi một bộ bảng đơn giản sẽ quét lại đến phần này của ISO 13584;
— định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật của siêu-từ điển cho phép định nghĩa và chuyển của một
tài liệu tham khảo từ điển như một tập hợp các dụ dữ liệu phù hợp với các siêu từ điển;
— đặc điểm kỹ thuật của bản đồ giữa các dữ liệu từ điển thể hiện trong các bảng dạng
và thể HIỆN hình mẫu quy định cấp 13584-25;
— mô tả của cơ bản, ngữ nghĩa bản đồ giữa các dữ liệu từ điển thể hiện trong những
bảng dạng được xác định trong phần này của ISO 13584 và của DIN 4002.
Những vật sau đây được ở bên ngoài phạm vi của phần này của ISO 13584:
— đặc điểm kỹ thuật của định dạng mỗi se được sử dụng trong một bảng công cụ;
— đặc điểm kỹ thuật của người, trình bày cách bố trí các chi tiết như màu và kích thước của những
bảng diện đơn giản sẽ quét lại đến phần này của ISO 13584;
— đặc điểm kỹ thuật của từ điển EXPRESS người mẫu đơn giản sẽ quét lại để các chuẩn 13584 loạt
chuẩn;
— quy phạm nghĩa của những ánh xạ giữa một tiêu chuẩn 13584 tuân thủ và từ điển
một người khác mà là dựa theo tiêu chuẩn khác;
— đặc điểm kỹ thuật của bảo trì phương pháp của phần này của ISO 13584.

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI