Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15926 là một kỹ thuật để trao đổi dữ liệu và cuộc sống, chu kỳ tích hợp thông tin sử dụng mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu của ISO 15926-2. Phần này của ISO 15926 cung cấp một phương pháp để nhập dữ liệu của bản thể sử dụng toán học đầu tiên đặt hàng logic, mà nó làm cho độc lập của ngôn ngữ máy tính
Sau đây là trong phạm vi của phần này của ISO 15926:
— đại diện của các chuẩn 15926-2 EXPRESS mô hình chính thức logic;
— tiêu chí cho mẫu định nghĩa;
— phương pháp của mẫu mở rộng và kiểm chứng.
— ban đầu tập hợp các mẫu định nghĩa.
Chú Ý Đối với thực tế hướng dẫn thông tin đại diện sử dụng mẫu, xem tài liệu tham khảo [17].
Sau nằm ngoài phạm vi của phần này của ISO 15926:
— thực hiện trong máy tính-có thể giải thích được ngôn ngữ;
— lưu trữ và phục hồi;
— security

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI