Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 9281 chỉ định làm thủ tục phải theo một đăng Ký Quyền trong việc chuẩn bị, duy trì và xuất bản một đăng ký số nhận dạng giao cho hình ảnh phương pháp mã hóa.
Sự nhận dạng mà phần này của tiêu chuẩn IEC 9281 đề cập được những mô tả trong tiêu chuẩn IEC 9281-1.
Một định đăng ký phù hợp với phần này của tiêu chuẩn IEC 9281 phục vụ như một nhận dạng của những hình ảnh phương pháp mã hóa liên kết với nó ở đăng ký. Ngoài việc nhận dạng như vậy đăng ký, không ảnh hưởng đến tình trạng của các phương pháp quan tâm. Như vậy, các thủ tục đăng ký phải được phân biệt rõ ràng từ quá trình tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI