Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 9637 chỉ định một Phân mã Hóa của Máy tính, Diện đồ Họa (PIGEON) luồng dữ liệu. Cho mỗi của các chức năng cú pháp ở khoản 5 và 6 khoản của tiêu chuẩn IEC 9636-2 tiêu chuẩn IEC 9636-3 tiêu chuẩn IEC 9636-4 tiêu chuẩn IEC 9636-5, và tiêu chuẩn IEC 9636-6, một mã hóa được xác định trong điều kiện của một mã máy và một chuỗi các thông số của dữ liệu được chỉ định loại. Cho mỗi người trong các loại dữ liệu, một đại diện rõ ràng trong điều kiện của bit, 8 và 16-chút nhân được xác định. Cho một số dữ liệu loại, đại diện chính xác phụ thuộc vào một loại và/hoặc độ chính xác cho các dữ liệu như sử dụng các luồng dữ liệu.
Các Phân mã Hóa của Máy tính, Diện đồ Họa luồng dữ liệu sẽ ở nhiều trường hợp, làm giảm sự nỗ lực cần thiết để tạo ra và diễn giải dữ liệu dòng so với các bảng mã.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI