Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15504 là một an toàn mở rộng mà xác định thêm quá trình và hướng dẫn để hỗ trợ việc sử dụng các mô hình đánh giá quá trình mô hình cho hệ thống và phần mềm (tiêu chuẩn IEC 15504-5 và tiêu chuẩn IEC TR 15504-6) khi áp dụng để đánh giá của quá trình phát triển của (chức năng hay không có chức năng) an toàn liên quan hệ thống để làm cho phù hợp phán xét về quá trình khả năng và/hay cải thiện ưu tiên.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 15504 không có ý định để cung cấp các tiểu bang của nghệ thuật phát triển hay xác minh chức năng hay không có chức năng an toàn liên quan hệ thống hoạt động.
Chú Ý mục đích của Việc này là một phần của tiêu chuẩn IEC 15504 là không để cung cấp một cách để xác thực sự phù hợp với một hoặc hơn miền-cụ thể tiêu chuẩn an toàn, cũng không phải để mở rộng tiêu chuẩn IEC 15504 để sử dụng nó như một tiêu chuẩn an toàn chống lại đó để xác thực sự phù hợp. Mục đích là để thẩm cung cấp với các phương tiện cần thiết và thông tin cho đo các khả năng của quá trình và cũng có thể xác định quá trình tiến hành động khi các phần mềm/hệ thống đang được phát triển là an toàn liên quan.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI